Nguyên tắc sử dụng Glucocorticoid

Thuốc ức chế miễn dịch Cyclophosphamid Cyclosporin Methotrexat Mecophenolatmofetyl Thalidomid Dapson

Thuốc ức chế miễn dịch Cyclophosphamid Cyclosporin Methotrexat Mecophenolatmofetyl Thalidomid Dapson

Nguyên tắc sử dụng Glucocorticoid
Đánh giá bài viết !
3 phương pháp điều trị lupus ban đỏ khoa học